تاسیس صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی

طی پنجاه و سومین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، تأسیس «صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی» مورد بررسی اعضا قرار گرفت و تصویب شد. این صندوق با محوریت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان سهامدار بخش دولتی با همراهی و  مشارکت بخش خصوصی، تشکیل شده است.