راهنمای صدور ضمانت نامه

 

متقاضی محترم صدور ضمانت نامه

لطفا جهت ارسال درخواست ضمانت نامه و تشکیل پرونده اعتباری به my.aitf.ir مراجعه بفرمایید.

نکته ۱: لطفا پیش از ارسال مدارک، “چک لیست مدارک عمومی پرونده اعتباری“ را جهت اطمینان از تکمیل بودن مدارک بررسی نمایید.
نکته ۲: دریافت مدارک و مبلغ تشکیل پرونده صرفاً جهت اعتبارسنجی متقاضیان است و ارائه هر گونه خدمات مالی به متقاضیان، منوط به احراز شرایط اعتباری متقاضی می باشد.


فرم های تشکیل پرونده ضمانت نامه در همین صفحه (قسمت ضمائم) نیز بارگذاری شده است.