راهنمای سرمایه گذاری

متقاضی محترم خدمات سرمایه گذاری

لطفا جهت ارسال درخواست مشارکت مدنی / سرمایه ‏گذاری خطرپذیر، فرم مورد نیاز را از لینک زیر (قسمت ضمائم) دانلود و تکمیل نمایید و از طریق رایانامه AITF@irost.ir به این صندوق ارسال فرمایید.
 
 

 

ضمائم: