صدور ضمانت نامه

صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی به عنوان یک نهاد مالی معتبر و مورد قبول کارفرماهای مختلف از جمله وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، پس از انجام مراحل اعتبارسنجی و دریافت مدارک لازم، نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام خواهد نمود.


تعریف ضمانت نامه

سندي براي توثيق تعهدات متعهد که شخص ثالثي (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمون عنه) و با رعايت ضوابط مربوط تعهد مي كند كه در سررسيد يا شرايط معين مبلغ معيني را بابت موضوع خاصي كه مربوط به تعهد اصلي متعهد (مضمون عنه) است به ذينفع تعهد اصلي (مضمون له) يا به حواله کرد او بپردازد (برگرفته از آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/آبان/1394).


اعتبار ضمانت نامه

اعتبار ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوق توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی مبتنی بر آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/آبان/1394 و دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «4» آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 22/آذر/1394 و همچنین اصلاحیه دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «4» آیین نامه تضمین معاملات دولتی ابلاغ شده در تاریخ 6/دی/1399 و اصلاحیه آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 18/فروردین/1400 (تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 5211/ ت 57592 ه  مورخ 22/فروردین/1400) می باشد و از طریق «سامانه پیام رسان الکترونیکی صندوق‏های پژوهش و فناوری (سپاص)» معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قابل استعلام خواهد بود.
 

انواع ضمانت نامه

ضمانت نامه شرکت در مناقصه / مزایده / فرآیند ارجاع کار

سازمان ها و شرکت ها عموما برای اجرای طرح ها، انجام خدمات، خرید کالا، وسایل و اموال مورد نیاز خود اقدام به برگزاری مناقصه می نمایند و همچنین اموال یا لوازم اسقاطی و غیر قابل مصرف یا مازاد بر احتیاج خود را نیز از طریق مزایده به فروش می رسانند. لذا این سازمان ها (ذینفع) به منظور اطمینان از انجام عمل و عدم انصراف برنده مناقصه / مزایده و امضای قرارداد مربوطه، از کلیه شرکت کنندگان در مناقصه / مزایده (ضمانت خواه) درخواست می کنند به همراه پیشنهاد خود، نسبت به ارائه ضمانت نامه نیز اقدام نمایند.
بنابراین کاربرد این نوع ضمانت نامه در شرایطی است که یک شخص حقیقی یا حقوقی قصد شرکت در فرآیند ارجاع کار و برعهده گرفتن یک پروژه را داشته باشد که غالبا به صورت مناقصه یا مزایده برگزار خواهد شد. شرایط مناقصه / مزایده / ارجاع کار توسط کارفرما (ذینفع) اعلام خواهد شد و متقاضی در صورت داشتن شرایط شرکت در مناقصه / مزایده، اقدام به تامین و ارائه ضمانت نامه مربوطه خواهد نمود.
این نوع ضمانت نامه در صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی طبق متن کاربرگ شماره یک آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/آبان/1394 و پس از اعتبارسنجی متقاضی و دریافت مدارک لازم (طبق توضیحات بخش راهنمای صدور ضمانت نامه) قابل صدور خواهد بود.

 

ضمانت نامه انجام تعهدات

تضميني است كه اشخاص پس از فرآيند ارجاع كار (عموما مناقصه / مزایده) و انتخاب شدن براي معامله، به منظور اثبات پايبندي به انجام تعهدات خود بايد قبل از انعقاد قرارداد به كارفرما بسپارند.
این نوع ضمانت نامه در صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی طبق متن کاربرگ شماره دو آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/آبان/1394 و پس از اعتبارسنجی متقاضی و دریافت مدارک لازم (طبق توضیحات بخش راهنمای صدور ضمانت نامه) قابل صدور خواهد بود.

 

ضمانت نامه پیش پرداخت

تضميني است كه اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دريافت پيش پرداخت بر اساس اسناد ارجاع كار، به کارفرما مي سپارند.
این نوع ضمانت نامه در صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی طبق متن کاربرگ شماره سه آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/آبان/1394 و پس از اعتبارسنجی متقاضی و دریافت مدارک لازم (طبق توضیحات بخش راهنمای صدور ضمانت نامه) قابل صدور خواهد بود.

 

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان / استرداد كسور حسن انجام كار

تعهدي است که اشخاص در قبال آزادسازي سپرده حسن اجراي کار به کارفرما مي سپارند.
این نوع ضمانت نامه در صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی طبق متن کاربرگ شماره چهار آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/آبان/1394 و پس از اعتبارسنجی متقاضی و دریافت مدارک لازم (طبق توضیحات بخش راهنمای صدور ضمانت نامه) قابل صدور خواهد بود.

 

ضمانت نامه گمرکی

ضمانت نامه اي است که به منظور تضمين تعويق يا تقسيط پرداخت حقوق ورودي صادر مي شود. ذینفع این نوع ضمانت نامه، ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
 

ضمانت نامه تعهد پرداخت

ضمانت نامه اي است که به منظور قبول پرداخت ديون ضمانت خواه به ذينفع در سررسيد معين و مطابق با مفاد رابطه پايه، صادر مي گردد.

 

سایر ضمانت نامه ها

صدور سایر ضمانت نامه ها بر اساس مذاکره میان متقاضی (ضمانت خواه) با کارشناسان صندوق و پس از اعتبارسنجی متقاضی و دریافت مدارک لازم، قابل بررسی می باشد.
 

فرم های مورد نیاز برای درخواست ضمانت نامه در بخش «راهنمای صدور ضمانت نامه» بارگذاری شده است.