سرمایه گذاری

مشارکت مدنی

مشاركت مدني عبارت است از در آميختن سهم الشركه نقدي يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به صورت مشاع و به قصد انتفاع طبق قرارداد. موضوع مشاركت مدني بايد در قراردادهاي منعقده كاملاً مشخص شود و صندوق قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد، عمليات موضوع مشاركت مدني را بررسي می نماید.
ارائه خدمات سرمایه گذاری به صورت مشارکت مدنی، منوط به مذاکره صندوق با متقاضی و دریافت مدارک لازم و تحلیل آن ها خواهد بود. 
 

سرمایه گذاری خطرپذیر (مشارکت حقوقی)

صندوق توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی در راستای مأموریت خود اقدام به سرمایه گذاری خطرپذیر می نماید. منظور از سرمایه گذاری خطرپذیر، تامین سرمایه لازم برای شروع یا توسعه یک محصول یا کسب و کار فناورانه و نوآورانه است. هدف سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین سرمایه لازم برای استارتاپ ها و کسب و کارهایی است که امکان رشد و توسعه بالقوه بالایی دارند، اما به دلیل کمبود منابع مالی و مدیریتی لازم این فرآیند انجام نشده است.
صندوق توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی تمایل دارد با صاحبان استارتاپ ها و مالکان کسب وکارها تعامل داشته باشد و بهترین مدل تأمین مالی را به آن ها ارائه نماید و با توان و ابزارهای خود نیز بیشترین تأثیر را در بهینه سازی توان کسب و کار صرف نماید. بدیهی است مدل ورود صندوق در این کسب وکارها به صورت دائمی نخواهد بود و صندوق بر اساس راهبرد خروج خود، سعی در فروش سهم خود پس از ارتقای کسب و کار می نماید.
ارائه خدمات سرمایه گذاری خطرپذیر منوط به مذاکره صندوق با متقاضی و دریافت مدارک لازم و تحلیل آن ها خواهد بود.