قوانین و مقررات

AttachmentSize
PDF icon نمونه اساسنامه صندوق های پژوهش و فناوری – مصوب 13992.05 MB
PDF icon قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379351.54 KB
PDF icon آیین نامه اجرایی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1381109.73 KB
PDF icon قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 13831016.53 KB
PDF icon قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389142.42 KB
PDF icon قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور - مصوب 1394289.49 KB
PDF icon آیین نامه اجرایی ماده «44» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور - مصوب 1394114.79 KB
PDF icon اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده «44» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور - مصوب 1395141.66 KB
PDF icon آيين نامه تضمين معاملات دولتي – مصوب 1394162.6 KB
PDF icon اصلاحیه آيين نامه تضمين معاملات دولتي – مصوب 1400234.99 KB
PDF icon دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «4» آیین نامه تضمین معاملات دولتی – مصوب 1395791.09 KB
PDF icon اصلاحیه دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «4» آیین نامه تضمین معاملات دولتی – مصوب 1399225.8 KB
PDF icon دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکي (ريالي) – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1396141.01 KB
PDF icon دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری – مصوب 13991.93 MB
PDF icon معرفی سپاص به عنوان سامانه ماده (3) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‏نامه صندوق های پژوهش و فناوری – مصوب 139934.08 KB
PDF icon قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات - 1397231.07 KB