معرفی صندوق

طی پنجاه و سومین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، تأسیس «صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی» مورد بررسی اعضا قرار گرفت و تصویب شد. این صندوق با هدف ارائه خدمات مالی، اعتباری، توانمندسازی و کارگزاری در حوزه پژوهش، فناوری، صنایع خلاق و دانش بنیان و با عضویت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان سهامدار دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی و بر اساس اساسنامه مصوب هیات وزیران تاسیس شده است. صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی به عنوان عامل و کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی و نهادها و ستادهای  دولتی و غیردولتی فعالیت می نماید.

 

سهامداران

سهامداران صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی

 

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی